شناخت دارینوش

pol Print

هر آنچه

تو را

به یاد

من

بیاورد

زیباست